Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 480kg nữ - Trận 4
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
BGI LCA
  0
Tên vận động viên Đoàn
Bàn Thị Vi Bắc Giang
Đàm Thị Bắc Bắc Giang
Hoàng Thị Giang Bắc Giang
Hoàng Thị Hải Vân Bắc Giang
Ngô Vũ Thị Hải Oanh Bắc Giang
Nguyễn Thị Anh Bắc Giang
Nông Thị Nguyện Bắc Giang
Phạm Thị Ngọc Trâm Bắc Giang
Phạm Thị Thanh Hoa Bắc Giang
Trần Thị Điềm Bắc Giang
Triệu Bàn Tuyết Nhi Bắc Giang
Triệu Thị Hiền Bắc Giang
Tên vận động viên Đoàn
Đèo Thị Phượng Lai Châu
Hà Thùy Trang Lai Châu
Khoàng Minh Tuyết Lai Châu
Lò Thị Cúc Lai Châu
Lò Thị Thanh Hoài Lai Châu
Lù Thị Nguyệt Lai Châu
Lý Chin Mẩy Lai Châu
Phìn Thị Lệ Lai Châu
Tẩn Mẩy Chiêu Lai Châu
Tống Thị Hải Lai Châu
Vàng Thị Nguyệt Lai Châu
Vũ Hồng Anh Lai Châu
Diễn biến