Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 510kg hỗn hợp nam nữ - Trận 1
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
TNG LCI
 
Tên vận động viên Đoàn
Công Xuân Trường Thái Nguyên
Đặng Thị Việt Hà Thái Nguyên
Đặng Văn Tuấn Thái Nguyên
Đinh Quốc Trung Thái Nguyên
Dương Thế Hiển Thái Nguyên
Hà Thành Lâm Thái Nguyên
Hà Văn Khởi Thái Nguyên
Hoàng Thị Dương Ánh Thái Nguyên
Tên vận động viên Đoàn
Bàn Thị Lan Lào Cai
Đặng Văn Dương Lào Cai
Đặng Văn Thanh Lào Cai
Hoàng Thị Kim Lào Cai
Lù Thị Hương Lào Cai
Lù Thị Sen Lào Cai
Mã Văn Khánh Lào Cai
Mã Văn Tân Lào Cai
Diễn biến