Ngày 09 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 510kg hỗn hợp nam nữ - Trận 8
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
LCI KTU
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Bàn Thị Lan Lào Cai
Đặng Văn Dương Lào Cai
Đặng Văn Thanh Lào Cai
Hoàng Thị Kim Lào Cai
Lù Thị Hương Lào Cai
Lý Thị Quý Lào Cai
Mã Văn Khánh Lào Cai
Mã Văn Tân Lào Cai
Tên vận động viên Đoàn
A Chi Kon Tum
A Đới Kon Tum
A Hải Kon Tum
A KLis Kon Tum
A Nguyệt Kon Tum
A PRốt Kon Tum
A Thiết Kon Tum
A Thứ Kon Tum
Diễn biến