Ngày 12 / 12 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Kéo co Sự kiện: 530kg hỗn hợp nam nữ - Trận 16
Giờ bắt đầu: 20/12/2022 16:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
TNG SLA
2   1
Tên vận động viên Đoàn
Trần Thị Huyền Trang Thái Nguyên
Trần Thị Sinh Thái Nguyên
Trần Thị Thạch Thái Nguyên
Trần Văn Duy Thái Nguyên
Triệu Quy Phúc Thái Nguyên
Triệu Thị Minh Thái Nguyên
Vừ Thị Ny Thái Nguyên
Vy Văn Du Thái Nguyên
Tên vận động viên Đoàn
Quàng Văn Kim Sơn La
Quàng Văn Lợi Sơn La
Quàng Văn Lương Sơn La
Quàng Văn Sơn Sơn La
Quàng Văn Thương Sơn La
Quàng Văn Văn Sơn La
Quàng Văn Vương Sơn La
Vì Thị Duyên Sơn La
Diễn biến