Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Điền kinh
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Điền kinh
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 101 nội dung thi đấu
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại 100m nam 15:30 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 800m nam 16:10 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại 1 100m nam 15:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 100m nam 16:10 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 100m nam 15:10 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 3 100m nam 15:20 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 110m rào nam 09:35 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 1 110m rào nam 09:30 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 110m rào nam 10:40 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 3000m CNV nam 09:50 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức 4x400m nam 15:45 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Nhảy cao nam 15:10 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Đẩy tạ nam 09:20 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Ném búa nam 09:45 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 1 100m nữ 15:20 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 100m nữ 16:20 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 100m nữ 15:30 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 3 100m nữ 15:40 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
7 môn Phối hợp 200m nữ 16:30 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
7 môn Phối hợp 100m rào nữ 09:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 100m rào nữ 09:15 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 3000m CNV nữ 15:10 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức 4x400m nữ 16:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
7 môn Phối hợp Nhảy cao nữ 09:55 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Nhảy xa nữ 09:30 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
7 môn Phối hợp Đẩy tạ nữ 15:20 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 400m nam 15:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 1 400m nam 09:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 3 400m nam 09:20 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 400m nam 09:10 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 800m nam 10:30 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 3 800m nam 10:30 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 1 800m nam 10:30 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 800m nam 16:10 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 5000m nam 09:45 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Nhảy xa nam 15:15 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Nhảy sào nam 09:05 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 400m nữ 15:10 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 1 400m nữ 08:20 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 400m nữ 08:20 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 800m nữ 10:10 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 1 800m nữ 10:10 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
7 môn Phối hợp 800m nữ 15:50 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 800m nữ 16:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 5000m nữ 16:20 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Nhảy cao nữ 15:10 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
7 môn Phối hợp Nhảy xa nữ 09:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Đẩy tạ nữ 15:20 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Ném lao nữ 09:10 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
7 môn Phối hợp Ném lao nữ 10:30 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 7 môn Phối hợp 15:30 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức 4x100m hỗn hợp Nam nữ 15:30 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
10 môn Phối hợp 100m nam 11:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
10 môn Phối hợp 400m nam 16:40 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 1 1500m nam 09:15 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 1500m nam 09:15 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 110m rào nam 10:20 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 400m rào nam 10:20 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 400m rào nam 15:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức 4x100m nam 15:30 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức 4x800m nam 16:05 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
10 môn Phối hợp Nhảy cao nam 15:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
10 môn Phối hợp Nhảy xa nam 09:50 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Nhảy 3 bước nam 15:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
10 môn Phối hợp Đẩy tạ nam 11:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 1 1500m nữ 09:35 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 1500m nữ 09:35 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 400m rào nữ 10:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 1 400m rào nữ 10:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 400m rào nữ 15:10 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức 4x100m nữ 15:50 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức 4x800m nữ 16:25 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Nhảy sào nữ 09:15 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Ném đĩa nữ 15:25 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Ném búa nữ 09:40 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại 1 200m nam 09:30 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 200m nam 15:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 200m nam 09:30 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 3 200m nam 09:30 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 1500m nam 10:30 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
10 môn Phối hợp 1500m nam 16:30 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 10.000m nam 09:45 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
10 môn Phối hợp 110m rào nam 09:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
10 môn Phối hợp Nhảy sào nam 11:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
10 môn Phối hợp Ném lao nam 15:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Ném lao nam 09:15 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
10 môn Phối hợp Ném đĩa nam 09:50 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Ném đĩa nam 15:10 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 10 môn Phối hợp 15:10 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 200m nữ 15:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 1 200m nữ 09:15 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 2 200m nữ 09:15 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 3 200m nữ 09:15 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 1500m nữ 10:40 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết 10.000m nữ 15:45 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Nhảy 3 bước nữ 09:30 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức 4x400m hỗn hợp Nam nữ 15:20 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết đi bộ 20km nam 06:10 18/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Marathon nam 05:45 18/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết đi bộ 20km nữ 06:00 18/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung kết Marathon nữ 05:30 18/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports