Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Cầu lông
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Cầu lông
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 161 nội dung thi đấu
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại Đồng đội nam 08:30 11/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng loại Đồng đội nam 08:30 11/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
vòng loại Đồng đội nam 08:30 11/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 3 Đồng đội nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 2 Đồng đội nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 1 Đồng đội nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Tứ Kết 1 Đồng đội nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 2 Đồng đội nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 3 Đồng đội nam 12/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 4 Đồng đội nam 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Đồng đội nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết 1 Đồng đội nữ 09:00 12/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết 1 Đồng đội nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Đồng đội nam 09:00 13/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Đồng đội nam 18:30 14/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Đồng đội nữ 14:00 14/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18 Đơn nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Đôi nam 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Đôi nữ 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Đôi nữ 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Đôi nữ 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4 Đôi nữ 08:30 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Đôi nam nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Đôi nam nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Đôi nam nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4 Đôi nam nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5 Đôi nam nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6 Đôi nam nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Đôi nam nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Đôi nam nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9 Đôi nam nữ 14:00 15/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 20 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 23 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 24 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 25 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 26 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 27 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 28 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 29 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 30 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 31 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 32 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 33 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 34 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 35 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 36 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 37 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 38 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 39 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 40 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 41 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 42 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19 Đơn nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9 Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13 Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14 Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15 Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16 Đơn nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17 Đôi nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18 Đôi nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19 Đôi nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20 Đôi nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21 Đôi nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22 Đôi nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 23 Đôi nam 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5 Đôi nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6 Đôi nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Đôi nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Đôi nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9 Đôi nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Đôi nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Đôi nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Đôi nữ 08:30 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Đôi nam nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Đôi nam nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Đôi nam nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13 Đôi nam nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14 Đôi nam nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15 Đôi nam nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16 Đôi nam nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17 Đôi nam nữ 14:00 16/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Tứ kết 1 Đơn nam 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 2 Đơn nam 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 3 Đơn nam 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 4 Đơn nam 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 1 Đơn nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 2 Đơn nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 3 Đơn nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 4 Đơn nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 1 Đôi nam 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 2 Đôi nam 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 3 Đôi nam 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 4 Đôi nam 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 1 Đôi nữ 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 2 Đôi nữ 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 3 Đôi nữ 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 4 Đôi nữ 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 1 Đôi nam nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 2 Đôi nam nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 3 Đôi nam nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 4 Đôi nam nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết 1 Đơn nam 08:30 18/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Đơn nam 08:30 18/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán Kết 1 Đơn nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán Kết 2 Đơn nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán Kết 1 Đôi nam 08:30 18/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Đôi nam 08:30 18/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán Kết 1 Đôi nữ 08:30 18/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán Kết 2 Đôi nữ 08:30 18/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán Kết 1 Đôi nam nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Bán Kết 2 Đôi nam nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Đơn nam 08:30 19/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Đơn nữ 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Đôi nam 08:30 19/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Đôi nữ 08:30 19/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Đôi nam nữ 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu TDTT thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports