Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Bóng rổ
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bóng rổ
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 56 nội dung thi đấu
28/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 2 Nam (M2-M1) Bóng rổ 5x5 nam 16:30 28/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4 Nam (M3-M4) Bóng rổ 5x5 nam 20:30 28/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Nữ (W1 - W4) Bóng rổ 5x5 nữ 14:30 28/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Nữ (W3-W5) Bóng rổ 5x5 nữ 18:30 28/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
29/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 5 Nam (M5- M6) Bóng rổ 5x5 nam 14:30 29/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Nam (M1 - M3) Bóng rổ 5x5 nam 18:30 29/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Nữ (W4 - W2) Bóng rổ 5x5 nữ 20:30 29/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6 Nữ (W5 - W1) Bóng rổ 5x5 nữ 16:30 29/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
30/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 9 Nam (M2 - M5) Bóng rổ 5x5 nam 14:30 30/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Nam (M4 - M1) Bóng rổ 5x5 nam 16:30 30/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Nam (M6 - M3) Bóng rổ 5x5 nam 20:30 30/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Nữ (W2 - W3) Bóng rổ 5x5 nữ 18:30 30/11/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
01/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 14 Nam (M4-M2) Bóng rổ 5x5 nam 17:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13 Nữ (W4-W5) Bóng rổ 5x5 nữ 15:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
02/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 16 Nam (M1 - M5) Bóng rổ 5x5 nam 16:30 02/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18 Nam (M2 - M6) Bóng rổ 5x5 nam 20:30 02/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17 Nữ (W3-W4) Bóng rổ 5x5 nữ 18:30 02/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15 Nữ (W2-W1) Bóng rổ 5x5 nữ 14:30 02/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
03/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 19 Nam (M5-M3) Bóng rổ 5x5 nam 14:30 03/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21 Nam (M6-M4) Bóng rổ 5x5 nam 18:30 03/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22 Nữ (W1-W3) Bóng rổ 5x5 nữ 20:30 03/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20 Nữ (W5-W2) Bóng rổ 5x5 nữ 15:30 03/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
04/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 23 Nam (M3-M2) Bóng rổ 5x5 nam 14:30 04/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 24 Nam (M4 - M5) Bóng rổ 5x5 nam 16:30 04/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 25 Nam (M1 - M6) Bóng rổ 5x5 nam 17:30 04/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
06/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 9 Nam (M3 - M1) Bóng rổ 3x3 nam 18:40 06/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Nam (M5-M4) Bóng rổ 3x3 nam 19:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4 Nam (M5 - M2) Bóng rổ 3x3 nam 17:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5 Nam (M4 - M3) Bóng rổ 3x3 nam 17:20 06/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6 Nữ (W5-W1) Bóng rổ 3x3 nữ 17:40 06/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Nữ (W6-W4) Bóng rổ 3x3 nữ 18:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Nữ (W1 - W6) Bóng rổ 3x3 nữ 16:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Nữ (W2 - W5) Bóng rổ 3x3 nữ 16:20 06/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Nữ (W3-W4) Bóng rổ 3x3 nữ 16:40 06/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Nữ Bóng rổ 3x3 nữ 18:20 06/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
07/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 19 Nam (M5-M3) Bóng rổ 3x3 nam 18:40 07/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20 Nam (M2-M1) Bóng rổ 3x3 nam 19:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14 Nam (M2 - M4) Bóng rổ 3x3 nam 17:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15 Nam (M1 - M5) Bóng rổ 3x3 nam 17:20 07/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16 Nữ (W2-W2) Bóng rổ 3x3 nữ 17:40 07/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17 Nữ (W5-W6) Bóng rổ 3x3 nữ 18:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18 Nữ (W1-W3) Bóng rổ 3x3 nữ 18:20 07/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Nữ (W3-W5) Bóng rổ 3x3 nữ 16:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Nữ (W4-W1) Bóng rổ 3x3 nữ 16:20 07/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13 Nữ (W6-W2) Bóng rổ 3x3 nữ 16:40 07/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
08/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 31 Chung kết Nam Bóng rổ 3x3 nam 19:20 08/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 28 Bán kết 1 Nam (1M-4M) Bóng rổ 3x3 nam 18:20 08/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 29 Bán kết 2 Nam (2M-3M) Bóng rổ 3x3 nam 18:40 08/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 24 Nam (M1-M4) Bóng rổ 3x3 nam 17:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 25 Nam (M3-M2) Bóng rổ 3x3 nam 17:20 08/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 26 Bán kết 1 Nữ (1W-4W) Bóng rổ 3x3 nữ 17:40 08/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 27 Bán kết 2 Nữ (2W-3W) Bóng rổ 3x3 nữ 18:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 30 Chung kết Nữ Bóng rổ 3x3 nữ 19:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21 Nữ (W1-W2) Bóng rổ 3x3 nữ 16:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22 Nữ (W3-W6) Bóng rổ 3x3 nữ 16:20 08/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 23 Nữ (W4-W5) Bóng rổ 3x3 nữ 16:40 08/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports