Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Billiards & Snooker
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Billiards & Snooker
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 139 nội dung thi đấu
30/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 Carom 3 băng nam 10:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 Carom 3 băng nam 10:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 Carom 3 băng nam 10:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 Carom 3 băng nam 10:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 Carom 3 băng nam 10:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 Carom 3 băng nam 12:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 Carom 3 băng nam 12:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 Carom 3 băng nam 12:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 Carom 3 băng nam 14:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 Carom 3 băng nam 14:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 Carom 3 băng nam 14:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 Carom 3 băng nam 14:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 Snooker 6 bi đỏ nam 10:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 Snooker 6 bi đỏ nam 10:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 1 Snooker 6 bi đỏ nam 16:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 2 Snooker 6 bi đỏ nam 13:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 3 Snooker 6 bi đỏ nam 13:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 4 Snooker 6 bi đỏ nam 16:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 1 Pool 9- ball nữ 10:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 2 Pool 9- ball nữ 10:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 4 Pool 9- ball nữ 10:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 3 Pool 9- ball nữ 10:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 Pool 9- ball nữ 14:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 Pool 9- ball nữ 14:00 30/11/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
01/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 13 Carom 3 băng nam 10:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 Carom 3 băng nam 10:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 Carom 3 băng nam 10:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 16 Carom 3 băng nam 10:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 17 Carom 3 băng nam 13:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 18 Carom 3 băng nam 13:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 19 Carom 3 băng nam 13:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 20 Carom 3 băng nam 13:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 21 Carom 3 băng nam 15:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 22 Carom 3 băng nam 15:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 23 Carom 3 băng nam 15:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 24 Carom 3 băng nam 15:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 Snooker 6 bi đỏ nam 10:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 Snooker 6 bi đỏ nam 10:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Snooker 6 bi đỏ nam 14:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Pool 9- ball nữ 14:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 1 Pool 10-ball nữ 10:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 2 Pool 10-ball nữ 10:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 3 Pool 10-ball nữ 10:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 4 Pool 10-ball nữ 10:00 01/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
02/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Tứ kết 1 Carom 3 băng nam 10:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 2 Carom 3 băng nam 10:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 3 Carom 3 băng nam 10:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 4 Carom 3 băng nam 10:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 Carom 3 băng nam 13:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 Carom 3 băng nam 13:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 Snooker 6 bi đỏ đôi nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 2 Snooker 6 bi đỏ đôi nam 10:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 Snooker 6 bi đỏ đôi nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 Pool 10-ball nữ 10:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 Pool 10-ball nữ 10:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Pool 10-ball nữ 14:00 02/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
03/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Carom 3 băng nam 11:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Snooker 6 bi đỏ đôi nam 11:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 Pool 9-ball nam 10:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 Pool 9-ball nam 10:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 Pool 9-ball nam 13:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 Pool 9-ball nam 10:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 Pool 9-ball nam 10:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 Pool 9-ball nam 13:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 Pool 9-ball nam 13:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 Pool 9-ball nam 13:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 Pool 9-ball nam 13:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 Pool 9-ball nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
04/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 English Billiards nam 10:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 English Billiards nam 10:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 English Billiards nam 13:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 English Billiards nam 13:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 English Billiards nam 13:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 1 Pool 9-ball nam 10:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 2 Pool 9-ball nam 10:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 3 Pool 9-ball nam 10:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 4 Pool 9-ball nam 10:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 Pool 9-ball nam 14:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 Pool 9-ball nam 14:00 04/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
05/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 Carom 1 băng nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 Carom 1 băng nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 Carom 1 băng nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 Carom 1 băng nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 Carom 1 băng nam 13:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 Carom 1 băng nam 13:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 Carom 1 băng nam 13:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 Carom 1 băng nam 13:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 1 English Billiards nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 2 English Billiards nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 3 English Billiards nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 4 English Billiards nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 1 Pool 9-ball đôi nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 2 Pool 9-ball đôi nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 3 Pool 9-ball đôi nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 4 Pool 9-ball đôi nam 10:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Pool 9-ball nam 14:00 05/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
06/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 9 Carom 1 băng nam 10:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 Carom 1 băng nam 10:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 Carom 1 băng nam 10:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 Carom 1 băng nam 10:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 Carom 1 băng nam 13:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 Carom 1 băng nam 13:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 Carom 1 băng nam 13:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 16 Carom 1 băng nam 13:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết English Billiards nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 English Billiards nam 10:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 English Billiards nam 10:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 Pool 9-ball đôi nam 10:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 Pool 9-ball đôi nam 10:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Pool 9-ball đôi nam 14:00 06/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
07/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 17 Carom 1 băng nam 10:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 18 Carom 1 băng nam 10:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 19 Carom 1 băng nam 10:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 20 Carom 1 băng nam 10:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 1 Carom 1 băng nam 14:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 2 Carom 1 băng nam 14:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 3 Carom 1 băng nam 14:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 4 Carom 1 băng nam 14:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 2 English Billiards đôi nam 10:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 3 English Billiards đôi nam 10:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 English Billiards đôi nam 14:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 English Billiards đôi nam 14:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 1 Pool 10-ball nam 14:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 2 Pool 10-ball nam 14:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 3 Pool 10-ball nam 14:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Tứ kết 4 Pool 10-ball nam 14:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 Pool 10-ball nam 10:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 Pool 10-ball nam 10:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 Pool 10-ball nam 10:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 Pool 10-ball nam 12:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 Pool 10-ball nam 12:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 Pool 10-ball nam 12:00 07/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
08/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Carom 1 băng nam 09:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 Carom 1 băng nam 10:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 Carom 1 băng nam 10:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết English Billiards đôi nam 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 Pool 10-ball nam 10:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 Pool 10-ball nam 10:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Pool 10-ball nam 14:00 08/12/2022 Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội Start List Results Reports