Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Canoeing
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Canoeing
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 72 nội dung thi đấu
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đấu loại - đợt 1 1000m K1 nam 09:00 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 1000m K1 nam 09:30 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 1000m K2 nam 10:15 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 1000m K2 nam 10:45 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 1000m K4 nam 11:20 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 1000m K4 nam 11:45 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 1000m C1 nam 09:15 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 1000m C1 nam 09:45 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 1000m C2 nam 11:00 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 1000m C2 nam 10:30 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 1000m K1 nữ 10:00 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 1000m K2 nữ 11:30 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 1000m C4 nữ 11:10 14/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 1000m K1 nam 09:00 15/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 1000m K2 nam 10:20 15/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 1000m K4 nam 11:20 15/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 1000m C1 nam 09:20 15/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 1000m C2 nam 10:40 15/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 1000m C4 nam 11:40 15/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 1000m K4 nữ 10:00 15/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 1000m C1 nữ 11:00 15/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 1000m C2 nữ 09:40 15/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đấu loại - đợt 1 500m K1 nam 09:40 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 3 500m K1 nam 09:00 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 500m K1 nam 09:20 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 500m K2 nam 11:20 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 500m K2 nam 11:40 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 500m K4 nam 10:40 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 500m K4 nam 10:20 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 500m C1 nam 09:50 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 500m C1 nam 10:10 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 500m C2 nam 10:50 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 500m C2 nam 11:10 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 500m C4 nam 09:10 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 500m K1 nữ 10:00 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 500m K4 nữ 11:30 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 500m C1 nữ 10:30 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 500m C1 nữ 11:00 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 500m C2 nữ 09:30 16/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 500m K1 nam 09:00 17/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 500m K2 nam 10:45 17/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 500m K4 nam 09:45 17/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 500m C1 nam 09:15 17/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 500m C2 nam 10:15 17/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 500m K2 nữ 10:00 17/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 500m C1 nữ 10:30 17/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 500m C4 nữ 09:30 17/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đấu loại - đợt 1 200m K1 nam 09:00 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 3 200m K1 nam 09:20 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 200m K1 nam 09:40 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 200m K2 nam 11:20 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 200m K2 nam 11:40 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 200m K4 nam 10:20 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 200m K4 nam 10:40 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 200m C1 nam 09:50 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 200m C1 nam 10:10 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 200m C2 nam 10:50 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 200m C2 nam 11:10 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 200m C4 nam 09:10 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 200m K1 nữ 10:00 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 200m K4 nữ 11:30 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 200m C1 nữ 10:30 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 200m C1 nữ 11:00 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 200m C2 nữ 09:30 18/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 200m K1 nam 09:00 19/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 200m K2 nam 10:45 19/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 200m K4 nam 09:50 19/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 200m C1 nam 09:15 19/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 200m C2 nam 10:15 19/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 200m K2 nữ 10:00 19/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 200m C1 nữ 10:30 19/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết 200m C4 nữ 09:30 19/12/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports