Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Cờ vua
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Cờ vua
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 159 nội dung thi đấu
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
VÁN 2 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 1 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 1 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 2 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Cần Thơ vs Hà Nội trận 1 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Cần Thơ vs Hà Nội trận 2 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đà Nẵng vs BRVT trận 1 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đà Nẵng vs BRVT trận 2 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Bình Dương vs Quảng Ninh trận 1 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Bình Dương vs Quảng Ninh trận 2 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng Nai vs Quân Đội trận 1 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng Nai vs Quân Đội trận 2 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 1 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 2 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 3 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 4 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 1 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 2 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 3 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 4 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 5 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 6 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 7 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 1 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 2 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 3 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 4 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 5 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 6 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 7 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 1 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 2 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 3 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 4 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 5 ván 1 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 1 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 2 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 3 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 4 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 5 ván 2 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 1 Cờ ASEAN cá nhân 08:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 2 Cờ ASEAN cá nhân 15:00 11/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
VÁN 3 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 3 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 1 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 2 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 3 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 4 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 1 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 2 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 3 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 4 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 5 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 6 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 7 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 1 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 2 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 3 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 4 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 5 ván 3 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 3 Cờ ASEAN cá nhân 08:00 12/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
VÁN 4 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 5 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 5 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 4 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 1 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 2 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 3 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 4 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 1 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 2 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 3 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 4 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 1 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 2 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 3 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 4 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 5 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 6 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 7 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 1 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 2 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 3 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 4 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 5 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 6 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 7 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 1 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 2 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 3 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 4 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 5 ván 4 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 1 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 2 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 3 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 4 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 5 ván 5 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 4 Cờ ASEAN cá nhân 08:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 5 Cờ ASEAN cá nhân 15:00 13/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
VÁN 6 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 6 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 1 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 2 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 3 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam trận 4 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 1 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 2 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 3 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 4 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 5 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 6 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 7 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 1 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 2 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 3 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 4 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 5 ván 6 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 15:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 6 Cờ ASEAN cá nhân 08:00 14/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
VÁN 7 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 8 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 15:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 8 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 15:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 7 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 1 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 2 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 3 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 4 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 5 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 6 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nữ trận 7 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 1 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 2 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 3 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 4 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Đồng đội đôi nam nữ trận 5 ván 7 Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 7 Cờ ASEAN cá nhân 08:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 8 Cờ ASEAN cá nhân 15:00 15/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
VÁN 9 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 16/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 12:00 16/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 12:00 16/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 9 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 16/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 12:00 16/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ tiêu chuẩn đồng đội nữ 12:00 16/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ 12:00 16/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ ASEAN cá nhân 12:00 16/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
VÁN 9 Cờ ASEAN cá nhân 08:00 16/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Cờ chớp cá nhân nam 15:00 17/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bảng Cờ chớp cá nhân nam 08:00 17/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng Bảng Cờ chớp cá nhân nữ 08:00 17/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ chớp cá nhân nữ 15:00 17/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cờ chớp đồng đội nam 15:00 17/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ chớp đồng đội nữ 15:00 17/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cờ chớp đôi nam nữ 15:00 17/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng bảng Cờ nhanh cá nhân nam 08:00 18/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Vòng bảng Cờ nhanh cá nhân nữ 08:00 18/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Cờ nhanh cá nhân nam 15:00 19/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ nhanh cá nhân nữ 15:00 19/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ nhanh đồng đội nam 15:00 19/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ nhanh đồng đội nữ 15:00 19/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Cờ nhanh đôi nam nữ 15:00 19/12/2022 Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh Start List Results Reports