Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Lặn
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Lặn
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 49 nội dung thi đấu
05/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại Chân vịt đôi 100m nam 09:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Chân vịt đôi 100m nam 18:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Chân vịt đôi 100m nữ 18:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Chân vịt đôi 100m nữ 09:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Lặn vòi hơi chân vịt 100m nam 09:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Lặn vòi hơi chân vịt 100m nam 18:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Lặn vòi hơi chân vịt 400m nam 18:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Lặn vòi hơi chân vịt 400m nam 09:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Lặn vòi hơi chân vịt 100m nữ 18:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Lặn vòi hơi chân vịt 100m nữ 09:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Lặn vòi hơi chân vịt 400m nữ 09:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Lặn vòi hơi chân vịt 400m nữ 18:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức nam nữ phối hợp chân vịt đôi 4 x 50m 18:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Tiếp sức nam nữ phối hợp chân vịt đôi 4 x 50m 09:00 05/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
06/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại Khí tài 100m nam 09:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Khí tài 100m nam 18:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Khí tài 100m nữ 18:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Khí tài 100m nữ 09:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Chân vịt đôi 200m nam 09:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Chân vịt đôi 200m nam 18:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Chân vịt đôi 200m nữ 18:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Chân vịt đôi 200m nữ 09:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Lặn vòi hơi chân vịt 200m nam 09:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Lặn vòi hơi chân vịt 200m nam 18:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Lặn vòi hơi chân vịt 200m nữ 18:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Lặn vòi hơi chân vịt 200m nữ 09:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Lặn vòi hơi chân vịt 800m nữ 18:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Lặn vòi hơi chân vịt 800m nữ 09:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức nam nữ phối hợp vòi hơi chân vịt 4 x 50m 18:00 06/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
07/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Khí tài 400m nam 18:00 07/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Khí tài 400m nữ 21:00 07/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Chân vịt đôi 400m nam 09:00 07/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Chân vịt đôi 400m nữ 18:00 07/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 200m nam 18:00 07/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 200m nữ 18:00 07/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Lặn vòi hơi chân vịt 50m nam 18:00 07/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Lặn vòi hơi chân vịt 50m nam 09:00 07/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Lặn vòi hơi chân vịt 50m nữ 18:00 07/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Lặn vòi hơi chân vịt 50m nữ 09:00 07/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
08/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Khí tài 800m nam 18:00 08/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Khí tài 800m nữ 18:00 08/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Chân vịt đôi 50m nam 18:00 08/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Chân vịt đôi 50m nam 09:00 08/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Chân vịt đôi 50m nữ 09:00 08/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Chân vịt đôi 50m nữ 18:00 08/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 100m nam 18:00 08/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Tiếp sức vòi hơi chân vịt 4 x 100m nữ 18:00 08/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Lặn vòi hơi chân vịt 1500m nam 18:00 08/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Lặn vòi hơi chân vịt 1500m nam 09:00 08/12/2022 Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội Start List Results Reports