Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Judo
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Judo
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 203 nội dung thi đấu
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 7 -50kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -50kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 17 (Bán kết) -50kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 18 (Bán kết) -50kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 19 (Chung kết) -50kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 -50kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 -50kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -50kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -50kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 -50kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 -50kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 -50kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 16 -50kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 17 (Bán kết) -55kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 18 (Bán kết) -55kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 19 (Chung kết) -55kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -55kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -55kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -55kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -60kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 -60kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -60kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 -60kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -60kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 17 (Bán kết) -60kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 18 (Bán kết) -60kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 19 (Chung kết) -60kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 17(Bán kết) -66kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 18 (Bán kết) -66kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 19 (Chung kết) -66kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 -66kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 -66kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -66kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -66kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 -66kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 -66kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 -66kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 16 -66kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 -66kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 -73kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -73kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 -73kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -73kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 -73kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 -73kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 -73kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -73kg nam 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 (Bán kết) -73kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 (Bán kết) -73kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 (Chung kết) -73kg nam 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 (Bán kết) -63kg nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 (Bán kết) -63kg nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 (Chung kết) -63kg nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 -63kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -63kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -63kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -63kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -70kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -70kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 -70kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -70kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 (Bán kết) -70kg nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 (Bán kết) -70kg nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 (Chung kết) -70kg nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 -78kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -78kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 -78kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -78kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 -78kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 (Bán kết) -78kg nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 -78kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -78kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 (Bán kết) -78kg nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 (Chung kết) -78kg nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 +78kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 +78kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 +78kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 +78kg nữ 09:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 (Bán kết) +78kg nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 (Chung kết) +78kg nữ 14:00 10/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 6 -81kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 -81kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -81kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 (Bán kết) -81kg nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 (Bán kết) -81kg nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 (Chung kết) -81kg nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -81kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 -81kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -81kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 -90kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -90kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 (Bán kết) -90kg nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 (Chung kết) -90kg nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 -90kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 -90kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 -90kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -90kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 -90kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 -90kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 -100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 (Bán kết) -100kg nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 (Bán kết) -100kg nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 (Chung kết) -100kg nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 +100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 +100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 +100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 +100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 +100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 (Bán kết) +100kg nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 (Chung kết) +100kg nam 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 +100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 +100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 +100kg nam 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -42kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 -42kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -42kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 -42kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 -42kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -42kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 (Bán kết) -42kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 (Bán kết) -42kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 (Chung kết) -42kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 17 (Bán kết) -45kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 18 (Bán kết) -45kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 19 (Chung kết) -45kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 -45kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 -45kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -45kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -45kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 -45kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 -45kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 -45kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 16 -45kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 -45kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -48kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 -48kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 -48kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -48kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -48kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 -48kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 -48kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 -48kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 16 -48kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 17 (Bán kết) -48kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 18 (Bán kết) -48kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 19 (Chung kết) -48kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 (Bán kết) -52kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 (Bán kết) -52kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 (Chung kết) -52kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 -52kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 -52kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 -52kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -52kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 -52kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -52kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 -52kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -52kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 -57kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -57kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 3 -57kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -57kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 -57kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 -57kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 7 -57kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -57kg nữ 09:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 (Bán kết) -57kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 (Bán kết) -57kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 (Chung kết) -57kg nữ 14:00 11/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 9 ( Bán kết) Đồng đội nam nhỏ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 (Bán kết) Đồng đội nam nhỏ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 (Chung kết) Đồng đội nam nhỏ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Bình Phước vs Đồng Nai (Trận 1) Đồng đội nam nhỏ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Quân đội vs Thanh Hóa (Trận 2) Đồng đội nam nhỏ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Hà Nội vs Bình Thuận (Trận 3) Đồng đội nam nhỏ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Nai vs Thanh Hóa (Trận 5) Đồng đội nam nhỏ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Bình Phước vs Quân Đội (Trận 7) Đồng đội nam nhỏ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Bình Thuận vs Sóc Trăng (Trận 8) Đồng đội nam nhỏ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 (Bán kết) Đồng đội nữ nhỏ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 6 (Chung kết) Đồng đội nữ nhỏ 08:00 12/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng Tháp vs Vũng Tàu (Bán kết) Đồng đội nam lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Đồng Tháp (Trận 1) Đồng đội nam lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Bình Dương vs Vũng Tàu (Trận 2) Đồng đội nam lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Bình Dương (Chung kết) Đồng đội nam lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Vũng Tàu (Trận 5) Đồng đội nam lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Tháp vs Bình Dương (Trận 6) Đồng đội nam lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Tháp vs Thanh Hóa (Trận 1) Đồng đội nữ lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Vũng Tàu vs TP Hồ Chí Minh (Trận 2) Đồng đội nữ lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Tháp vs Quân Đội (Chung kết) Đồng đội nữ lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Thanh Hóa vs Vũng Tàu (Trận 4) Đồng đội nữ lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
TP Hồ Chí Minh vs Quân Đội (Trận 5) Đồng đội nữ lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Tháp vs Vũng Tàu (Trận 6) Đồng đội nữ lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Thanh Hóa vs TP. Hồ Chí Minh (Bán kết) Đồng đội nữ lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Vũng Tàu vs Quân Đội (Trận 8) Đồng đội nữ lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Tháp vs TP. Hồ Chí Minh (Trận 9) Đồng đội nữ lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Thanh Hóa vs Quân Đội (Trận 10) Đồng đội nữ lớn 08:00 13/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Nage No Kata 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Juno Kata 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Kime No Kata 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Katame No Kata 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Kodokan Goshin Jutsu 08:00 14/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports