Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Kickboxing
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Kickboxing
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 173 nội dung thi đấu
02/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 Lowkick -46kg nữ 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -46kg nữ 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Lowkick -46kg nữ 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Lowkick -48kg nữ 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -48kg nữ 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Lowkick -48kg nữ 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Fullcontact -51kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Fullcontact -51kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Fullcontact -51kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Fullcontact -54kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Fullcontact -54kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Fullcontact -54kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Fullcontact -60kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Fullcontact -60kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Fullcontact -60kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Fullcontact -63.5kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Fullcontact -63.5kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Fullcontact -63.5kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 4 Fullcontact -63.5kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Fullcontact -67kg nam 15:00 02/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
03/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 Lowkick -45kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -45kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Lowkick -45kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Lowkick -48kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -48kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Lowkick -48kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Lowkick -54kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -54kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Lowkick -54kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 4 Lowkick -54kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Lowkick -57kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -57kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Lowkick -57kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Lowkick -63.5kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -63.5kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Lowkick -63.5kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 4 Lowkick -63.5kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Lowkick -63.5kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Lowkick -71kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -71kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Lowkick -71kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 4 Lowkick -71kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Lowkick -71kg nam 15:00 03/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
04/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 Lowkick -51kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -51kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Lowkick -54kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -54kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Lowkick -54kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Lowkick -57kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -57kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Lowkick -60kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -60kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Lowkick -69kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Lowkick -69kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Fullcontact -48kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Fullcontact -48kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Fullcontact -56kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Fullcontact -56kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Fullcontact -60kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Fullcontact -60kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Fullcontact -60kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Fullcontact -64kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Fullcontact -64kg nữ 15:00 04/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
05/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 4 Lowkick -46kg nữ 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Lowkick -46kg nữ 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 6 Lowkick -46kg nữ 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 7 Lowkick -46kg nữ 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 4 Lowkick -48kg nữ 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Lowkick -48kg nữ 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 6 Lowkick -48kg nữ 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 7 Lowkick -48kg nữ 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 4 Fullcontact -51kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Fullcontact -51kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 6 Fullcontact -51kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 7 Fullcontact -51kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 4 Fullcontact -54kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Fullcontact -54kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 6 Fullcontact -54kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 7 Fullcontact -54kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 4 Fullcontact -60kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Fullcontact -60kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 6 Fullcontact -60kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 7 Fullcontact -60kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Fullcontact -67kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Fullcontact -67kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 4 Fullcontact -67kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Fullcontact -67kg nam 15:00 05/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
06/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 4 Lowkick -48kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Lowkick -48kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 6 Lowkick -48kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 7 Lowkick -48kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Lowkick -54kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 6 Lowkick -54kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 7 Lowkick -54kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 8 Lowkick -54kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 4 Lowkick -57kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Lowkick -57kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 6 Lowkick -57kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 7 Lowkick -57kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 6 Lowkick -63.5kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 7 Lowkick -63.5kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 8 Lowkick -63.5kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 9 Lowkick -63.5kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 6 Lowkick -71kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 7 Lowkick -71kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 8 Lowkick -71kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 9 Lowkick -71kg nam 15:00 06/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
07/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết 1 Lowkick -46kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -46kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Lowkick -48kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -48kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Lowkick -51kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -51kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Lowkick -54kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -54kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Lowkick -57kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -57kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Lowkick -60kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -60kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Lowkick -69kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -69kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Fullcontact -48kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Fullcontact -48kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Fullcontact -56kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Fullcontact -56kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Fullcontact -60kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Fullcontact -60kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Fullcontact -64kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Fullcontact -64kg nữ 15:00 07/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
08/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết 1 Lowkick -45kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -45kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Lowkick -48kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -48kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Lowkick -54kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -54kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Lowkick -57kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -57kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Lowkick -63.5kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -63.5kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Lowkick -71kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Lowkick -71kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Fullcontact -51kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Fullcontact -51kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Fullcontact -54kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Fullcontact -54kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Fullcontact -60kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Fullcontact -60kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Fullcontact -63.5kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Fullcontact -63.5kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 1 Fullcontact -67kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Bán kết 2 Fullcontact -67kg nam 15:00 08/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Lowkick -45kg nam 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -48kg nam 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -54kg nam 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -57kg nam 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -63.5kg nam 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -71kg nam 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -46kg nữ 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -48kg nữ 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -51kg nữ 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -54kg nữ 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -57kg nữ 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -60kg nữ 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Lowkick -69kg nữ 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Fullcontact -51kg nam 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Fullcontact -54kg nam 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Fullcontact -60kg nam 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Fullcontact -63.5kg nam 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Fullcontact -67kg nam 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Fullcontact -48kg nữ 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Fullcontact -56kg nữ 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Fullcontact -60kg nữ 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Fullcontact -64kg nữ 15:00 10/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports