Ngày 20 / 06 / 2024
Menu
Kéo co
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Kéo co
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 82 nội dung thi đấu
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 520kg nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết 520kg nam 10:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 1 520kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 2 520kg nam 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 3 520kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Bán kết 1 520kg nam 09:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Bán kết 2 520kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 1 520kg nữ 08:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 2 520kg nữ 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 3 520kg nữ 09:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 4 520kg nữ 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 5 520kg nữ 10:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 6 520kg nữ 11:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 7 520kg nữ 11:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Bán kết 1 520kg nữ 11:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Bán kết 2 520kg nữ 11:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 10 520kg nữ 12:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 480kg nữ 08:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 2 480kg nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 3 480kg nữ 09:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 4 480kg nữ 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 5 480kg nữ 10:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết 480kg nữ 11:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 1 510kg hỗn hợp nam nữ 08:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 2 510kg hỗn hợp nam nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 3 510kg hỗn hợp nam nữ 09:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 4 510kg hỗn hợp nam nữ 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 5 510kg hỗn hợp nam nữ 10:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 6 510kg hỗn hợp nam nữ 11:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 7 510kg hỗn hợp nam nữ 11:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 8 510kg hỗn hợp nam nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 9 510kg hỗn hợp nam nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết 510kg hỗn hợp nam nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 600kg nam 16:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 7 600kg nam 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 8 600kg nam 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 9 600kg nam 15:00 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 10 600kg nam 15:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 11 600kg nam 16:00 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 13 600kg nam 16:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 12 600kg nam 16:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết 560kg nam 11:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 1 560kg nam 08:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 2 560kg nam 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 3 560kg nam 10:00 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 4 560kg nam 10:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 5 560kg nam 11:00 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 1 560kg nữ 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 2 560kg nữ 15:00 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 3 560kg nữ 15:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 4 560kg nữ 16:00 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 5 560kg nữ 16:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết 560kg nữ 16:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
20/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 550kg hỗn hợp nam nữ 08:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 2 550kg hỗn hợp nam nữ 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 4 550kg hỗn hợp nam nữ 10:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 3 550kg hỗn hợp nam nữ 09:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 5 550kg hỗn hợp nam nữ 10:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 6 550kg hỗn hợp nam nữ 11:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 7 550kg hỗn hợp nam nữ 11:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 9 550kg hỗn hợp nam nữ 11:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 8 550kg hỗn hợp nam nữ 11:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 1 530kg hỗn hợp nam nữ 08:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 2 530kg hỗn hợp nam nữ 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 3 530kg hỗn hợp nam nữ 09:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 4 530kg hỗn hợp nam nữ 10:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 5 530kg hỗn hợp nam nữ 10:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 6 530kg hỗn hợp nam nữ 10:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 7 530kg hỗn hợp nam nữ 10:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 8 530kg hỗn hợp nam nữ 11:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 9 530kg hỗn hợp nam nữ 11:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 10 530kg hỗn hợp nam nữ 12:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 11 530kg hỗn hợp nam nữ 14:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 12 530kg hỗn hợp nam nữ 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 13 530kg hỗn hợp nam nữ 15:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 14 530kg hỗn hợp nam nữ 15:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 15 530kg hỗn hợp nam nữ 15:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 16 530kg hỗn hợp nam nữ 16:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 17 530kg hỗn hợp nam nữ 16:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 18 530kg hỗn hợp nam nữ 16:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 19 530kg hỗn hợp nam nữ 16:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết 530kg hỗn hợp nam nữ 16:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang Start List Results Reports