Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Kurash
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Kurash
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 94 nội dung thi đấu
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 3 -66kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 5 -66kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 8 -66kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 -66kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 -66kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -66kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -66kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -66kg nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -66kg nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -66kg nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 -73kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 -73kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 -73kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -73kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -73kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -73kg nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -73kg nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -73kg nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -81kg nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -81kg nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -81kg nam 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -81kg nam 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -42kg nữ 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu tỉnh Hải Dương Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -42kg nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -42kg nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -42kg nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -45kg nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -45kg nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -45kg nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 -48kg nữ 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -48kg nữ 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -48kg nữ 08:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -48kg nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -48kg nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -48kg nữ 14:00 17/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 10 -50kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -50kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -50kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -50kg nam 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -50kg nam 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -50kg nam 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 -55kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 -55kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -55kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -55kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -55kg nam 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -55kg nam 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -55kg nam 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -60kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -60kg nam 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -60kg nam 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -60kg nam 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 -70kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -70kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -70kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -70kg nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -70kg nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -70kg nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 9 -78kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -78kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -78kg nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -78kg nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 +78kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 +78kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 +78kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) +78kg nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) +78kg nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) +78kg nữ 14:00 18/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 11 -90kg nam 08:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -90kg nam 08:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -90kg nam 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -90kg nam 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -90kg nam 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 11 -100kg nam 08:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -100kg nam 08:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -100kg nam 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -100kg nam 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -100kg nam 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 (Bán kết) +100kg nam 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 (Bán kết) +100kg nam 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 (Chung kết) +100kg nam 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 10 -52kg nữ 08:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -52kg nữ 08:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -52kg nữ 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -52kg nữ 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -52kg nữ 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trân 11 -57kg nữ 08:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 12 -57kg nữ 08:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 13 (Bán kết) -57kg nữ 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 14 (Bán kết) -57kg nữ 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 15 (Chung kết) -57kg nữ 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 1 (Bán kết) -63kg nữ 08:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 2 (Bán kết) -63kg nữ 08:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports
Trận 4 (Chung kết) -63kg nữ 14:00 19/12/2022 Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội Start List Results Reports