Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Muay
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Muay
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 121 nội dung thi đấu
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1: TP Hồ Chí Minh - Hà Nội 51kg-54kg nam 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 2: Thanh Hóa - Công An Nhân Dân 51kg-54kg nam 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 3: Quảng Ninh - Bà Rịa Vũng Tàu 51kg-54kg nam 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 6: Hà Giang - Bình Phước 54kg-57kg nam 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 8: TP Hồ Chí Minh - Khánh Hòa 57kg-60kg nam 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 10: TP Hồ Chí Minh - Công An Nhân Dân 67kg- 71kg nam 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 13: TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa 71kg-75kg nam 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 14: Bà Rịa Vũng Tàu - Hà Tĩnh 71kg-75kg nam 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 15: Hải Dương - Bình Phước 71kg-75kg nam 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 16: Công An Nhân Dân - Quân Đội 71kg-75kg nam 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 17: Hải Dương - Bà Rịa Vũng Tàu 75kg-81kg nam 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 7: Sơn La - Lạng Sơn 48kg-51kg nữ 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 4: Quân Đội - Bình Phước 51kg-54kg nữ 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 5: Khánh Hòa - TP Hồ Chí Minh 51kg-54kg nữ 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 9: Thanh Hóa - Bà Rịa Vũng Tàu 57kg-60kg nữ 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 11: Thanh Hóa - Bà Rịa Vũng Tàu 67kg-71kg nữ 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 12: Hưng Yên - Gia Lai 67kg-71kg nữ 10:00 14/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 18: Gia Lai - TP Hồ Chí Minh 48kg-51kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 19: Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Dương 48kg-51kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 20: Bình Phước - Hà Nội 48kg-51kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 24: Hà Nội - Bình Dương 60kg-63.5kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 25: Bắc Kạn - Hà Tĩnh 60kg-63.5kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 26: Công Anh Nhân Dân - TP Hồ Chí Minh 60kg-63.5kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 27: Quân Đội - Công An Nhân Dân 63.5kg-67kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 28: Hà Nội - Hà Giang 63.5kg-67kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 29: Hải Dương - Bình Phước 63.5kg-67kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 30: Quảng Ngãi - TP Hồ Chí Minh 63.5kg-67kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 31: Bình Dương - Sơn La 63.5kg-67kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 32: Sơn La - Công An Nhân Dân 75kg-81kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 33: Hà Tĩnh - Nghệ An 75kg-81kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 34: Bình Phước - TP Hồ Chí Minh 75kg-81kg nam 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 21: Hải Phòng - Bà Rịa Vũng Tàu 54kg-57kg nữ 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 22: Sơn La - Thái Nguyên 54kg-57kg nữ 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 23: Quân Đội - Hà Nội 54kg-57kg nữ 10:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 35: Bình Phước - TP Hồ Chí Minh 45kg-48kg nam 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 36: Bà Rịa Vũng Tàu - Hưng Yên 45kg-48kg nam 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 37: Hà Giang - Quảng Ngãi 45kg-48kg nam 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 38: Hà Nội - Bình Dương 45kg-48kg nam 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 47: Thanh Hóa - Hà Tĩnh 67kg- 71kg nam 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 48: Quãng Ngãi - Bà Rịa Vũng Tàu 67kg- 71kg nam 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 49: Hải Dương - Quân Đội 67kg- 71kg nam 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 50: Bình Phước - Công An Nhân Dân 67kg- 71kg nam 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 55: Bình Dương - Hải Dương 75kg-81kg nam 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 39: Thái Nguyên - Quân Đội 48kg-51kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 40: Bình Dương - Công An Nhân Dân 48kg-51kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 41: TP Hồ Chí Minh - Bà Rịa Vũng Tàu 48kg-51kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 42: Hà Nội - Sơn La 48kg-51kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 43: Hưng Yên - Hà Giang 60kg-63.5kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 44: Lạng Sơn - Bà Rịa Vũng Tàu 60kg-63.5kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 45: Thái Nguyên - Hải Phòng 60kg-63.5kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 46: Thanh Hóa - Công An Nhân Dân 60kg-63.5kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 51: Hà Giang - Lạng Sơn 67kg-71kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 52: Nghệ An - Thái Nguyên 67kg-71kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 53: Công Anh Nhân Dân - Sơn La 67kg-71kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 54: Thanh Hóa - Gia Lai 67kg-71kg nữ 10:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 85: Hà Giang - Hà Nội 51kg-54kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 56: Thanh Hóa - Bà Rịa Vũng Tàu 51kg-54kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 57: Công An Nhân Dân - Hà Nội 54kg-57kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 58: Khánh Hòa - TP Hồ Chí Minh 54kg-57kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 59: Quân Đội - Quảng Ninh 54kg-57kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 60: Gia Lai - Bình Phước 54kg-57kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 69: Ninh Thuận - Quảng Ngãi 57kg-60kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 70: Bà Rịa Vũng Tàu - Quân Đội 57kg-60kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 71: Công An Nhân Dân - Hà Tĩnh 57kg-60kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 72: Hà Giang - TP Hồ Chí Minh 57kg-60kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 73: Thái Nguyên - Bà Rịa Vũng Tàu 63.5kg-67kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 74: Khánh Hòa - Quân Đội 63.5kg-67kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 75: Hà Nội - Hải Dương 63.5kg-67kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 76: TP Hồ Chí Minh - Bình Dương 63.5kg-67kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 77: Bình Phước - Công An Nhân Dân 71kg-75kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 78: Thanh Hóa - Hà Tĩnh 71kg-75kg nam 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 61: Công An Nhân Dân - Thái Nguyên 51kg-54kg nữ 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 62: Bình Phước - Khánh Hòa 51kg-54kg nữ 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 63: Gia Lai - Hải Phòng 54kg-57kg nữ 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 64: Thái Nguyên - Hà Nội 54kg-57kg nữ 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 65: Sơn La - TP Hồ Chí Minh 57kg-60kg nữ 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 66: Thái Nguyên - Thanh Hóa 57kg-60kg nữ 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 67: Thái Nguyên - Hà Giang 63.5kg-67kg nữ 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 68: Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh 63.5kg-67kg nữ 10:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 79: TP Hồ Chí Minh - Bà Rịa Vũng Tàu 45kg-48kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 80: Bình Dương - Quảng Ngãi 45kg-48kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 83: Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh 48kg-51kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 84: Bình Dương - Bình Phước 48kg-51kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 85: Hà Giang - Hà Nội 51kg-54kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 86: Hà Nội - Khánh Hòa 54kg-57kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 87: Quảng Ninh - Bình Phước 54kg-57kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 88: Quảng Ngãi - Quân Đội 57kg-60kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 89: Công An Nhân Dân - TP Hồ Chí Minh 57kg-60kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 92: Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Dương 60kg-63.5kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 93: Bắc Kạn - TP Hồ Chí Minh 60kg-63.5kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 96: Thái Nguyên - Khánh Hòa 63.5kg-67kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 97: Hà Nội - Bình Dương 63.5kg-67kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 100: Thanh Hóa - Bà Rịa Vũng Tàu 67kg- 71kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 101: Quân Đội - Công An Nhân Dân 67kg- 71kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 102: Công An Nhân Dân - Hà Tĩnh 75kg-81kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 103: TP Hồ Chí Minh - Bình Dương 75kg-81kg nam 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 81: Quân Đội - Bình Dương 48kg-51kg nữ 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 82: TP Hồ Chí Minh - Hà Nội 48kg-51kg nữ 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 90: Hà Giang - Lạng Sơn 60kg-63.5kg nữ 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 91: Thái Nguyên - Thanh Hóa 60kg-63.5kg nữ 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 94: Lạng Sơn - Hưng Yên 63.5kg-67kg nữ 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 95: Thái Nguyên - Thanh Hóa 63.5kg-67kg nữ 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 98: Lạng Sơn - Nghệ An 67kg-71kg nữ 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 99: Sơn La - Thanh Hóa 67kg-71kg nữ 10:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
20/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 104: TP Hồ Chí Minh - Bình Dương 45kg-48kg nam 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 106: Thanh Hóa - Bình Phước 48kg-51kg nam 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 108: Hà Giang - Bà Rịa Vung Tàu 51kg-54kg nam 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 110: Hà Nội - Quảng Ninh 54kg-57kg nam 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 112: Quảng Ngãi - TP Hồ Chí Minh 57kg-60kg nam 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 114: Bình Dương - Bắc Kạn 60kg-63.5kg nam 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 116: Khánh Hòa - Hà Nội 63.5kg-67kg nam 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 118: Thanh Hóa - Công An Nhân Dân 67kg- 71kg nam 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 119: Thanh Hóa - Bình Phước 71kg-75kg nam 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 120: Hà Tĩnh - Bình Dương 75kg-81kg nam 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 105: Quân Đội - Hà Nội 48kg-51kg nữ 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 107: Thái Nguyên - Khánh Hòa 51kg-54kg nữ 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 109: Hải Phòng - Hà Nội 54kg-57kg nữ 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 111: Sơn La - Thái Nguyên 57kg-60kg nữ 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 113: Hà Giang - Thanh Hóa 60kg-63.5kg nữ 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 115: Lạng Sơn - Thái Nguyên 63.5kg-67kg nữ 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Trận 117: Nghệ An - Thanh Hóa 67kg-71kg nữ 14:30 20/12/2022 Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports