Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Rowing
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Rowing
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 51 nội dung thi đấu
18/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đấu loại - đợt 1 LM1x nam 10:40 18/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 LM1x nam 11:20 18/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 M2- nam 12:00 18/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 M4X nam 09:20 18/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 LM4- nam 10:00 18/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 W1x nữ 09:00 18/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 W1x nữ 09:40 18/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 LW2x nữ 11:00 18/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 LW2x nữ 10:20 18/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 W4X nữ 11:40 18/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 W4X nữ 12:20 18/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
19/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đấu loại - đợt 1 M2x nam 10:20 19/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 M2x nam 11:00 19/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 LM2- nam 09:40 19/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 LM4X nam 09:20 19/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 LW1x nữ 10:40 19/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 LW1x nữ 10:00 19/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 W2- nữ 09:00 19/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 LW4- nữ 11:20 19/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
20/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đấu loại - đợt 1 M1x nam 08:20 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 M1x nam 09:00 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 LM2x nam 11:40 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 LM2x nam 11:00 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 M4- nam 10:40 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 M4- nam 11:20 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 W2x nữ 08:00 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 W2x nữ 08:40 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 LW2- nữ 09:20 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 2 LW2- nữ 10:20 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 W4- nữ 12:10 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Đấu loại - đợt 1 LW4X nữ 10:00 20/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
21/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết LM1x nam 10:30 21/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết M2- nam 11:00 21/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết M4X nam 09:00 21/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết LM4- nam 09:50 21/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết W1x nữ 09:20 21/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết LW2x nữ 10:10 21/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết W4X nữ 11:30 21/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
22/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết M2x nam 11:00 22/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết LM2- nam 10:00 22/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết LM4X nam 09:30 22/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết LW1x nữ 10:30 22/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết W2- nữ 09:00 22/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết LW4- nữ 11:30 22/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
23/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết M1x nam 09:20 23/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết LM2x nam 11:00 23/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết M4- nam 10:10 23/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết W2x nữ 09:00 23/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết LW2- nữ 09:50 23/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết W4- nữ 11:30 23/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết LW4X nữ 10:40 23/11/2022 Khu huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng Start List Results Reports