Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Bắn súng
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bắn súng
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 78 nội dung thi đấu
23/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 50m súng ngắn cá nhân nam 09:00 23/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 50m súng ngắn đồng đội nam 09:00 23/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 25m súng ngắn thể thao cá nhân nữ 13:00 23/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 25m súng ngắn thể thao cá nhân nữ 09:00 23/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 25m súng ngắn thể thao đồng đội nữ 09:00 23/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi cá nhân nữ 11:30 23/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 10m súng trường hơi cá nhân nữ 09:00 23/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi đồng đội nữ 09:00 23/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Đĩa bay Trap nam (75) 09:00 23/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Đĩa bay Trap nữ (75) 09:00 23/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
24/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam 13:30 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh cá nhân nam 09:00 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 10m súng trường hơi cá nhân nam 09:00 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi cá nhân nam 09:00 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi đồng đội nam 09:00 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nữ 09:00 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 1 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nữ 12:30 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Bán kết 2 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nữ 12:30 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Tranh HC Đồng 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nữ 12:30 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nữ 12:30 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nữ 12:30 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Trap đồng đội nam 09:00 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Trap đồng đội nữ 09:00 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Đĩa bay Trap nam (50) 09:00 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Đĩa bay Trap nam (50) 09:00 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Đĩa bay Trap nữ (50) 09:00 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Đĩa bay Trap nữ (50) 09:00 24/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
25/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 25m súng ngắn tiêu chuẩn cá nhân nam 09:00 25/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 25m súng ngắn tiêu chuẩn đồng đội nam 09:00 25/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nam 09:00 25/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn cá nhân nam 14:00 25/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn đồng đội nam 14:00 25/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 1 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội 09:00 25/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 2 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội 10:00 25/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội 12:30 25/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Tranh HC Đồng 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội 12:30 25/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Trap hỗn hợp đồng đội 09:00 25/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Trap hỗn hợp đồng đội 09:00 25/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
26/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ 09:00 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ 09:00 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ 11:30 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 50m súng trường 3 tư thế cá nhân nữ 09:00 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 50m súng trường 3 tư thế cá nhân nữ 09:00 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 50m súng trường 3 tư thế đồng đội nữ 11:30 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi di động hỗn hợp cá nhân nữ 09:00 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nữ 09:00 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Double Trap cá nhân nam 09:00 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Double Trap đồng đội nam 09:00 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Double Trap cá nhân nữ 09:00 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Double Trap đồng đội nữ 09:00 26/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
27/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 10m súng ngắn hơi cá nhân nam 09:00 27/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 10m súng ngắn hơi cá nhân nam 09:00 27/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng ngắn hơi đồng đội nam 14:00 27/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 50m súng trường 3 tư thế cá nhân nam 09:00 27/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 50m súng trường 3 tư thế cá nhân nam 09:00 27/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi di động hỗn hợp cá nhân nam 09:00 27/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 10m súng trường hơi di động hỗn hợp đồng đội nam 09:00 27/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Đĩa bay Skeet nam (75) 27/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Đĩa bay Skeet nữ(75) 09:00 27/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
28/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội 09:00 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 1 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội 09:00 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại 2 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội 09:45 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Tranh huy chương Đồng 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội 09:00 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 50m súng trường nằm cá nhân nữ 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 50m súng trường nằm đồng đội nữ 09:00 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Skeet đồng đội nam 09:00 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Skeet đồng đội nữ 09:00 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Đĩa bay Skeet nữ(50) 09:00 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Đĩa bay Skeet nữ(50) 09:00 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Đĩa bay Skeet nam (50) 09:00 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Đĩa bay Skeet nam (50) 09:00 28/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
29/11/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết 25m súng ngắn ổ quay cá nhân nam 09:00 29/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 25m súng ngắn ổ quay đồng đội nam 09:00 29/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 50m súng trường nằm cá nhân nam 09:00 29/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết 50m súng trường nằm đồng đội nam 09:00 29/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Vòng loại Skeet hỗn hợp đồng đội 09:00 29/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Chung kết Skeet hỗn hợp đồng đội 09:00 29/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Tranh HC Đồng Skeet hỗn hợp đồng đội 09:00 29/11/2022 Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Start List Results Reports