Ngày 30 / 05 / 2024
Menu
Bơi
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Bơi
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 69 nội dung thi đấu
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại 100m tự do nam 09:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 100m tự do nam 18:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 100m tự do nữ 18:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 100m tự do nữ 09:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 200m bướm nam 09:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 200m bướm nam 18:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 200m bướm nữ 18:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 50m ếch nam 18:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 50m ếch nam 09:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 50m ếch nữ 09:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 50m ếch nữ 18:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 800M Tiếp sức hỗn hợp 18:00 12/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại 50m tự do nam 09:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 50m tự do nam 18:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 1500m tự do nam 09:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 1500m tự do nam 18:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 50m tự do nữ 18:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 50m tự do nữ 09:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 400m tự do nữ 09:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 400m tự do nữ 18:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 100m ếch nam 18:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 100m ếch nam 09:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 100m ếch nữ 09:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 100m ếch nữ 18:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 4x100m tiếp sức tự do phối hợp nam nữ 18:00 13/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại 400m tự do nam 09:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 400m tự do nam 18:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 1500m tự do nữ 18:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 100m bướm nam 18:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 100m bướm nam 09:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 100m bướm nữ 09:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 100m bướm nữ 18:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 100m ngửa nam 18:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 100m ngửa nam 09:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 100m ngửa nữ 09:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 100m ngửa nữ 18:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 400M Tiếp sức hỗn hợp nam nữ 18:00 14/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại 800m tự do nam 09:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 800m tự do nam 18:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 800m tự do nữ 18:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 50m ngửa nam 18:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 50m ngửa nam 09:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 400m hỗn hợp nam 18:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 200m hỗn hợp nữ 18:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 200m hỗn hợp nữ 09:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam 18:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 4x100m tiếp sức hỗn hợp nữ 18:00 15/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết 200m tự do nam 18:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 200m tự do nam 09:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 200m tự do nữ 09:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 200m tự do nữ 18:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 50m ngửa nữ 18:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 50m ngửa nữ 09:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 200m hỗn hợp nam 18:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 400m hỗn hợp nữ 18:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 4x100m tiếp sức tự do nam 18:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 4x100m tiếp sức tự do nữ 18:00 16/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Vòng loại 50m bướm nam 09:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 50m bướm nam 18:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 50m bướm nữ 09:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 50m bướm nữ 18:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 200m ngửa nam 18:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 200m ngửa nữ 18:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 200m ngửa nữ 09:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 200m ếch nam 18:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 200m ếch nữ 18:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Vòng loại 200m ếch nữ 09:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 4x200m tiếp sức tự do nam 18:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports
Chung Kết 4x200m tiếp sức tự do nữ 18:00 17/12/2022 Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Start List Results Reports