Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Quần vợt
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Quần vợt
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 131 nội dung thi đấu
10/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 Vòng loại Đồng đội nam 08:00 10/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Vòng loại Đồng đội nam 08:00 10/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Vòng loại Đồng đội nữ 08:00 10/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Vòng loại Đồng đội nữ 08:00 10/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Tứ Kết 1 Đồng đội nam 09:00 11/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 2 Đồng đội nam 09:00 11/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 3 Đồng đội nam 09:00 11/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 4 Đồng đội nam 09:00 11/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 2 Đồng đội nữ 09:00 11/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 3 Đồng đội nữ 09:00 11/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ Kết 4 Đồng đội nữ 09:00 11/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 1 Đồng đội nữ 09:00 11/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán kết 2 Đồng đội nam 09:00 12/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết 1 Đồng đội nam 09:00 12/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết 1 Đồng đội nữ 09:00 12/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Đồng đội nữ 09:00 12/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung Kết Đồng đội nam 09:00 13/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Đồng đội nữ 09:00 13/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 3 Đơn nam 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Đơn nam 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Đơn nam 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 4 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 5 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 6 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 9 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 13 Đơn nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Đôi nam 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Đôi nam 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Đôi nam 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Đôi nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 4 Đôi nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Đôi nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Đôi nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 2 Đôi nam nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 3 Đôi nam nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 4 Đôi nam nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 5 Đôi nam nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 6 Đôi nam nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Đôi nam nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Đôi nam nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 1 Đôi nam nữ 09:00 14/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 6 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 9 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 14 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 15 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 16 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 17 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 18 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 19 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 20 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 21 Đơn nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 14 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 15 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 16 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 17 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 18 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 19 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 20 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 21 Đơn nữ 14:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 7 Đôi nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 8 Đôi nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 9 Đôi nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Đôi nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Đôi nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Đôi nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 13 Đôi nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 14 Đôi nam 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 1 Đôi nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 2 Đôi nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 3 Đôi nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 4 Đôi nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 10 Đôi nam nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 12 Đôi nam nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 13 Đôi nam nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 14 Đôi nam nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 15 Đôi nam nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 16 Đôi nam nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 9 Đôi nam nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 11 Đôi nam nữ 09:00 15/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 22 Đơn nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 23 Đơn nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 24 Đơn nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 25 Đơn nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 26 Đơn nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 27 Đơn nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 28 Đơn nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 29 Đơn nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 2 Đơn nữ 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 3 Đơn nữ 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 4 Đơn nữ 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 1 Đơn nữ 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 1 Đôi nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 2 Đôi nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 3 Đôi nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 4 Đôi nam 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết 1 Đôi nữ 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Đôi nữ 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 1 Đôi nam nữ 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 2 Đôi nam nữ 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 3 Đôi nam nữ 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 4 Đôi nam nữ 09:00 16/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Tứ kết 1 Đơn nam 09:00 17/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 2 Đơn nam 09:00 17/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 3 Đơn nam 09:00 17/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Tứ kết 4 Đơn nam 09:00 17/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết 1 Đôi nam 09:00 17/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Đôi nam 09:00 17/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Chung kết Đôi nữ 09:00 17/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết 1 Đôi nam nữ 09:00 17/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Đôi nam nữ 09:00 17/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Bán Kết 1 Đơn nam 14:00 18/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán Kết 2 Đơn nam 14:00 18/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết 1 Đơn nữ 09:00 18/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Bán kết 2 Đơn nữ 09:00 18/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Đôi nam 08:00 18/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Chung kết Đôi nam nữ 09:00 18/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Đơn nam 09:00 19/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports
Chung kết Đơn nữ 09:00 19/12/2022 Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh Start List Results Reports