Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Võ cổ truyền
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Võ cổ truyền
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 162 nội dung thi đấu
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 7 Từ 46kg đến 50kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 8 Từ 46kg đến 50kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 9 Từ 46kg đến 50kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 1 Trên 50kg đến 55kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 2 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 3 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 4 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 5 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 6 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 17 Trên 60kg đến 65kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 21 Trên 70kg đến 75kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 23 Trên 70kg đến 75kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 13 Trên 80kg đến 85kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 15 Trên 80kg đến 85kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 11 Trên 80kg đến 85kg nam 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 19 Trên 85kg đến 90kg nam 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 18 Từ 44kg đến 48 kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 16 Từ 44kg đến 48 kg nữ 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 14 Từ 44kg đến 48 kg nữ 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 12 Từ 44kg đến 48 kg nữ 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 10 Từ 44kg đến 48 kg nữ 08:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 20 Trên 48kg đến 52kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 24 Trên 48kg đến 52kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 22 Trên 48kg đến 52kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 25 Trên 70kg đến 75kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 26 Trên 70kg đến 75kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 27 Trên 70kg đến 75kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 28 Trên 70kg đến 75kg nữ 14:00 12/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 29 Trên 50kg đến 55kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 30 Trên 50kg đến 55kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 31 Trên 50kg đến 55kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 32 Trên 50kg đến 55kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 33 Trên 50kg đến 55kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 34 Trên 50kg đến 55kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 35 Trên 50kg đến 55kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 36 Trên 50kg đến 55kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 37 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 38 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 39 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 40 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 41 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 42 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 43 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 44 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 45 Trên 65kg đến 70kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 47 Trên 65kg đến 70kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 49 Trên 65kg đến 70kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 51 Trên 65kg đến 70kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 53 Trên 75kg đến 80kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 55 Trên 75kg đến 80kg nam 14:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 56 Trên 52kg đến 56kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà thi đấu đa năng khu liên hợp thể thao Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 54 Trên 52kg đến 56kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 52 Trên 56kg đến 60kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 50 Trên 56kg đến 60kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 48 Trên 56kg đến 60kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 46 Trên 56kg đến 60kg nữ 14:00 13/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 57 Từ 46kg đến 50kg nam 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 59 Từ 46kg đến 50kg nam 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 61 Từ 46kg đến 50kg nam 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 63 Từ 46kg đến 50kg nam 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 65 Trên 60kg đến 65kg nam 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 67 Trên 60kg đến 65kg nam 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 69 Trên 60kg đến 65kg nam 08:00 14/12/2022 Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh Start List Results Reports
Trận 71 Trên 60kg đến 65kg nam 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 81 Trên 70kg đến 75kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 82 Trên 70kg đến 75kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 83 Trên 70kg đến 75kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 84 Trên 70kg đến 75kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 73 Trên 80kg đến 85kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 75 Trên 80kg đến 85kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 77 Trên 80kg đến 85kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 79 Trên 80kg đến 85kg nam 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 80 Từ 44kg đến 48 kg nữ 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 78 Từ 44kg đến 48 kg nữ 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 76 Từ 44kg đến 48 kg nữ 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 74 Từ 44kg đến 48 kg nữ 14:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 64 Trên 60kg đến 65kg nữ 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 62 Trên 60kg đến 65kg nữ 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 60 Trên 60kg đến 65kg nữ 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 58 Trên 60kg đến 65kg nữ 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 72 Trên 65kg đến 70kg nữ 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 70 Trên 65kg đến 70kg nữ 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 68 Trên 65kg đến 70kg nữ 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 66 Trên 65kg đến 70kg nữ 08:00 14/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 101 Trên 50kg đến 55kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 102 Trên 50kg đến 55kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 103 Trên 50kg đến 55kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 104 Trên 50kg đến 55kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 97 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 98 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 99 Trên 55kg đến 60kg nam 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 100 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 107 Trên 65kg đến 70kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 108 Trên 65kg đến 70kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 89 Trên 85kg đến 90kg nam 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 90 Trên 85kg đến 90kg nam 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 91 Trên 85kg đến 90kg nam 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 92 Trên 85kg đến 90kg nam 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 86 Trên 48kg đến 52kg nữ 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 85 Trên 48kg đến 52kg nữ 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 87 Trên 48kg đến 52kg nữ 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 88 Trên 48kg đến 52kg nữ 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 109 Trên 52kg đến 56kg nữ 14:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 110 Trên 52kg đến 56kg nữ 14:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 105 Trên 56kg đến 60kg nữ 14:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 106 Trên 56kg đến 60kg nữ 14:30 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 93 Trên 70kg đến 75kg nữ 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 94 Trên 70kg đến 75kg nữ 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 95 Trên 70kg đến 75kg nữ 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 96 Trên 70kg đến 75kg nữ 08:00 15/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 115 Từ 46kg đến 50kg nam 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 116 Từ 46kg đến 50kg nam 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 131 Trên 50kg đến 55kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 132 Trên 50kg đến 55kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 133 Trên 55kg đến 60kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 134 Trên 55kg đến 60kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 117 Trên 60kg đến 65kg nam 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 118 Trên 60kg đến 65kg nam 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 123 Trên 70kg đến 75kg nam 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 124 Trên 70kg đến 75kg nam 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 111 Trên 75kg đến 80kg nam 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 112 Trên 75kg đến 80kg nam 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 121 Trên 80kg đến 85kg nam 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 122 Trên 80kg đến 85kg nam 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 127 Trên 85kg đến 90kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 128 Trên 85kg đến 90kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 125 Từ 44kg đến 48 kg nữ 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 126 Từ 44kg đến 48 kg nữ 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 129 Trên 48kg đến 52kg nữ 14:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 130 Trên 48kg đến 52kg nữ 14:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 113 Trên 60kg đến 65kg nữ 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 114 Trên 60kg đến 65kg nữ 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 119 Trên 65kg đến 70kg nữ 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 120 Trên 65kg đến 70kg nữ 08:00 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 135 Trên 70kg đến 75kg nữ 14:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 136 Trên 70kg đến 75kg nữ 14:30 16/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Biểu diễn Quyền nam: Lão Mai Quyền + Siêu Xung Thiên 08:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Biểu diễn Quyền nam: Ngọc Trản Quyền + Thái Sơn Côn 08:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Biểu diễn Quyền nam: Hùng Kê Quyền + Song Tuyết Kiếm 08:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Biểu diễn Quyền nam: Lão Hổ Thượng Sơn + Độc Lư Thương 08:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Biểu diễn Quyền nam: Phong Hoa Đao + Thanh Long Độc Kiếm 08:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Biểu diễn Quyền nữ: Lão Mai Quyền + Siêu Xung Thiên 08:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Biểu diễn Quyền nữ: Ngọc Trản Quyền + Thái Sơn Côn 08:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Biểu diễn Quyền nữ: Hùng Kê Quyền + Song Tuyết Kiếm 08:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Biểu diễn Quyền nữ: Lão Hổ Thượng Sơn + Độc Lư Thương 08:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Chung kết Biểu diễn Quyền nữ: Phong Hoa Đao + Thanh Long Độc Kiếm 08:00 17/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 137 Từ 46kg đến 50kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 139 Trên 50kg đến 55kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 141 Trên 55kg đến 60kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 147 Trên 60kg đến 65kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 149 Trên 65kg đến 70kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 151 Trên 70kg đến 75kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 152 Trên 75kg đến 80kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 143 Trên 80kg đến 85kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 145 Trên 85kg đến 90kg nam 08:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 138 Từ 44kg đến 48 kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 140 Trên 48kg đến 52kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 148 Trên 52kg đến 56kg nữ 14:30 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 150 Trên 56kg đến 60kg nữ 14:30 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 142 Trên 60kg đến 65kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 144 Trên 65kg đến 70kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports
Trận 146 Trên 70kg đến 75kg nữ 08:00 18/12/2022 Nhà Thi đấu Đại học Hàng Hải TP Hải Phòng Start List Results Reports