Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Cử tạ
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Cử tạ
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 60 nội dung thi đấu
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Cử giật nam 55kg 11:00 16/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nam 55kg 11:00 16/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nam 55kg 11:00 16/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nữ 45kg 08:30 16/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nữ 49kg 14:00 16/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nữ 45kg 08:30 16/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nữ 49kg 14:00 16/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nữ 45kg 08:30 16/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nữ 49kg 14:00 16/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Cử giật nam 61kg 08:30 17/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nam 67kg 14:00 17/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nam 61kg 08:30 17/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nam 67kg 14:00 17/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nam 61kg 08:30 17/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nam 67kg 14:00 17/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nữ 55kg 11:00 17/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nữ 55kg 11:00 17/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nữ 55kg 11:00 17/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Cử giật nam 73kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nam 81kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nam 89kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nam 73kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nam 81kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nam 89kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nam 73kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nam 81kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nam 89kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nữ 59kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nữ 64kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nữ 59kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nữ 64kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nữ 59kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nữ 64kg 08:30 18/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Cử giật nam 96kg 08:30 19/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nam 102kg 08:30 19/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nam 96kg 08:30 19/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nam 102kg 08:30 19/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nam 96kg 08:30 19/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nam 102kg 08:30 19/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nữ 71kg 08:30 19/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nữ 71kg 08:30 19/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nữ 71kg 08:30 19/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
20/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Cử giật nam 109kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nam +109kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nam 109kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nam +109kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nam 109kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nam +109kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nữ 76kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nữ 81kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nữ 87kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử giật nữ +87kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nữ 76kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nữ 81kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nữ 87kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Cử đẩy nữ +87kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nữ 76kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nữ 81kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nữ 87kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports
Chung kết Tổng cử nữ +87kg 08:30 20/12/2022 Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa Start List Results Reports