Ngày 27 / 09 / 2023
Menu
Vật dân tộc
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Vật dân tộc
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 144 nội dung thi đấu
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 1 Đến 51kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 2 Đến 51kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 3 Trên 51 đến 54kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 4 Trên 54 đến 57kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 5 Trên 57 đến 60kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 10 Trên 60 đến 63kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 11 Trên 60 đến 63kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 12 Trên 63 đến 66kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 13 Trên 63 đến 66kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 6 Trên 66 đến 69kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 7 Trên 69 đến 72kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 8 Trên 69 đến 72kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 9 Trên 69 đến 72kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 14 Trên 72 đến 75kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 16 Trên 75 đến 78kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 15 Trên 81 đến 84kg 19:00 12/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 17 Đến 51kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 18 Đến 51kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 19 Đến 51kg 18:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 20 Đến 51kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 21 Trên 51 đến 54kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 22 Trên 51 đến 54kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 23 Trên 51 đến 54kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 24 Trên 51 đến 54kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 25 Trên 54 đến 57kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 26 Trên 54 đến 57kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 27 Trên 54 đến 57kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 28 Trên 54 đến 57kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 29 Trên 57 đến 60kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 30 Trên 57 đến 60kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 31 Trên 57 đến 60kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 32 Trên 57 đến 60kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 33 Trên 66 đến 69kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 34 Trên 66 đến 69kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 35 Trên 66 đến 69kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 36 Trên 66 đến 69kg 19:00 13/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 51 Đến 51kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 52 Đến 51kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 53 Trên 51 đến 54kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 54 Trên 51 đến 54kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 55 Trên 51 đến 54kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 56 Trên 51 đến 54kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 57 Trên 54 đến 57kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 58 Trên 54 đến 57kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 39 Trên 60 đến 63kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 40 Trên 60 đến 63kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 41 Trên 63 đến 66kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 42 Trên 63 đến 66kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 37 Trên 69 đến 72kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 38 Trên 69 đến 72kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 43 Trên 72 đến 75kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 44 Trên 72 đến 75kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 48 Trên 75 đến 78kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 47 Trên 75 đến 78kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 49 Trên 78 đến 81kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 50 Trên 78 đến 81kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 45 Trên 81 đến 84kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 46 Trên 81 đến 84kg 19:00 14/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 59 Trên 54 đến 57kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 60 Trên 54 đến 57kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 61 Trên 57 đến 60kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 62 Trên 57 đến 60kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 63 Trên 57 đến 60kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 64 Trên 57 đến 60kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 71 Trên 60 đến 63kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 72 Trên 60 đến 63kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 73 Trên 63 đến 66kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 74 Trên 63 đến 66kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 65 Trên 66 đến 69kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 66 Trên 66 đến 69kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 67 Trên 66 đến 69kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 68 Trên 66 đến 69kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 69 Trên 69 đến 72kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 70 Trên 69 đến 72kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 75 Trên 72 đến 75kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 77 Trên 75 đến 78kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 76 Trên 81 đến 84kg 19:00 15/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 80 Đến 51kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 91 Đến 51kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 92 Đến 51kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 78 Đến 51kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 79 Đến 51kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 81 Đến 51kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 82 Trên 51 đến 54kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 83 Trên 51 đến 54kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 93 Trên 51 đến 54kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 94 Trên 54 đến 57kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 84 Trên 54 đến 57kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 85 Trên 54 đến 57kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 86 Trên 57 đến 60kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 87 Trên 57 đến 60kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 95 Trên 57 đến 60kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 96 Trên 66 đến 69kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 88 Trên 66 đến 69kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 89 Trên 66 đến 69kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 90 Trên 69 đến 72kg 19:00 16/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 110 Đến 51kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 111 Đến 51kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 112 Trên 51 đến 54kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 113 Trên 51 đến 54kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 114 Trên 54 đến 57kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 115 Trên 54 đến 57kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 99 Trên 60 đến 63kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 100 Trên 60 đến 63kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 101 Trên 63 đến 66kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 102 Trên 63 đến 66kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 97 Trên 69 đến 72kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 98 Trên 69 đến 72kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 103 Trên 72 đến 75kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 104 Trên 72 đến 75kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 107 Trên 75 đến 78kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 108 Trên 75 đến 78kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 109 Trên 78 đến 81kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 105 Trên 81 đến 84kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 106 Trên 81 đến 84kg 19:00 17/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Trận 128 Đến 51kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 129 Trên 51 đến 54kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 130 Trên 54 đến 57kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 131 Trên 57 đến 60kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 117 Trên 57 đến 60kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 118 Trên 57 đến 60kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 122 Trên 60 đến 63kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 123 Trên 63 đến 66kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 119 Trên 66 đến 69kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 120 Trên 66 đến 69kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 132 Trên 66 đến 69kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 121 Trên 69 đến 72kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 124 Trên 72 đến 75kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 126 Trên 75 đến 78kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 127 Trên 78 đến 81kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 116 Trên 78 đến 81kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Trận 125 Trên 81 đến 84kg 19:00 18/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Đến 51kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Trên 51 đến 54kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Trên 54 đến 57kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Trên 57 đến 60kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Trên 60 đến 63kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Trên 63 đến 66kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Trên 66 đến 69kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Trên 69 đến 72kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Trên 72 đến 75kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Trên 75 đến 78kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Trên 78 đến 81kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports
Chung kết Trên 81 đến 84kg 08:00 19/12/2022 Nhà tập luyện thi đấu Bắc Giang Start List Results Reports