Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Wushu
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Wushu
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 213 nội dung thi đấu
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Trường quyền nam 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Nam quyền nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Trường quyền nữ 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Đao thuật nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Kiếm thuật nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thái cực quyền nữ 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 7 60kg nam 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 8 65kg nam 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 9 65kg nam 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 10 65kg nam 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 20 70kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 21 70kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 22 70kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 23 70kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 24 75kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 25 75kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 26 75kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 27 75kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 28 80kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 29 80kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 30 80kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 31 80kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 32 80kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 33 85kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 34 85kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 35 85kg nam 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 1 45kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 2 45kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 3 45kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 18 48kg nữ 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 19 48kg nữ 14:30 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 4 56kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 5 56kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 6 56kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 11 60kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 12 60kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 13 60kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 14 60kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 15 65kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 16 75kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 17 75kg nữ 09:00 15/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Nam đao nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thái cực kiếm nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Côn thuật nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thương thuật nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thái cực kiếm nữ 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 55 56kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 56 56kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 57 56kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 58 56kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 59 56kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 60 56kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 61 56kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 62 56kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 41 60kg nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 42 60kg nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 43 60kg nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 44 60kg nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 45 60kg nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 46 60kg nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 47 60kg nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 48 60kg nam 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 63 70kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 64 70kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 65 70kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 66 70kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 67 75kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 68 75kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 69 75kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 70 75kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 71 80kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 72 80kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 73 80kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 74 80kg nam 14:30 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 36 52kg nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 37 56kg nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 38 56kg nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 39 56kg nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 40 56kg nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 49 65kg nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 50 65kg nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 51 65kg nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 52 65kg nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 53 70kg nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 54 70kg nữ 09:00 16/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Kiếm thuật nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Côn thuật nam 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Nam côn nam 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thái cực quyền nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Nam quyền nữ 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Nam đao nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 98 48kg nam 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 99 48kg nam 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 100 48kg nam 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 101 48kg nam 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 75 52kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 76 52kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 77 52kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 78 52kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 79 52kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 80 52kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 81 52kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 110 60kg nam 14:20 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 111 60kg nam 14:20 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 112 60kg nam 14:20 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 113 60kg nam 14:20 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 86 65kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 87 65kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 88 65kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 89 65kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 90 65kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 91 65kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 92 65kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 93 65kg nam 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 94 45kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 95 45kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 96 45kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 97 45kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 102 48kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 103 48kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 104 48kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 105 48kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 106 52kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 107 52kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 108 52kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 109 52kg nữ 14:30 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 82 60kg nữ 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 83 60kg nữ 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 84 60kg nữ 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 84 60kg nữ 09:00 17/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Đao thuật nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thương thuật nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thái cực quyền Dương gia nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thái cực quyền Trần gia nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thái cực quyền Dương gia nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thái cực kiếm Dương gia nữ 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 144 48kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 145 48kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 114 52kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 115 52kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 116 52kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 117 52kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 118 56kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 119 56kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 120 56kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 121 56kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 146 60kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 147 60kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 122 65kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 123 65kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 124 65kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 125 65kg nam 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 140 70kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 141 70kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 142 75kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 143 75kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 148 80kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 149 80kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 150 85kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 151 85kg nam 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 134 56kg nữ 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 135 56kg nữ 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 136 60kg nữ 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 137 60kg nữ 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 138 65kg nữ 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 139 65kg nữ 14:30 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 126 70kg nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 127 70kg nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 128 70kg nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 129 70kg nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 130 75kg nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 131 75kg nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 132 75kg nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 133 75kg nữ 09:00 18/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
19/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Thái cực kiếm Dương gia nam 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Nam côn nữ 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thái cực quyền Trần gia nữ 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 158 52kg nam 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 159 52kg nam 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 162 56kg nam 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 163 56kg nam 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 166 65kg nam 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 167 65kg nam 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 152 45kg nữ 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 153 45kg nữ 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 154 48kg nữ 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 155 48kg nữ 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 160 52kg nữ 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 161 52kg nữ 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 156 70kg nữ 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 157 70kg nữ 09:00 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 164 75kg nữ 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 165 75kg nữ 14:30 19/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
20/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Chung kết Thái cực kiếm Trần gia nam 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Đối luyện nam 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung kết Thái cực kiếm Trần gia nữ 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 170 48kg nam 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 171 52kg nam 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 174 56kg nam 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 175 60kg nam 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 178 65kg nam 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 179 70kg nam 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 182 75kg nam 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 183 80kg nam 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 184 85kg nam 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 168 45kg nữ 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 169 48kg nữ 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 172 52kg nữ 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 173 56kg nữ 21:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 176 60kg nữ 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 177 65kg nữ 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 180 70kg nữ 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Trận 181 75kg nữ 09:00 20/12/2022 Nhà thi đấu Trường Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports