Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Cờ tướng
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Cờ tướng
Xem toàn bộ lịch18192021222324252627282930123456789101112131415161718192021
Tổng số 40 nội dung thi đấu
11/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Ván 1 Cờ nhanh cá nhân nam 08:00 11/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 4 Cờ nhanh cá nhân nam 15:00 11/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 5 Cờ nhanh cá nhân nam 15:00 11/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 6 Cờ nhanh cá nhân nam 15:00 11/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 2 Cờ nhanh cá nhân nam 09:00 11/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 3 Cờ nhanh cá nhân nam 08:00 11/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
12/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Ván 7 Cờ nhanh cá nhân nam 08:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 8 Cờ nhanh cá nhân nam 09:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cờ nhanh cá nhân nam 10:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cờ nhanh đồng đội nam 08:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 2 Cờ chớp cá nhân nam 15:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 3 Cờ chớp cá nhân nam 15:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 7 Cờ chớp cá nhân nam 15:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 8 Cờ chớp cá nhân nam 15:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 9 Cờ chớp cá nhân nam 15:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 4 Cờ chớp cá nhân nam 15:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 5 Cờ chớp cá nhân nam 15:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 6 Cờ chớp cá nhân nam 15:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 1 Cờ chớp cá nhân nam 15:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cờ chớp đồng đội nam 15:00 12/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
13/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Ván 1 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 13/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 1 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 13/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
14/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Ván 2 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 14/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 2 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 14/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
15/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Ván 3 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 15:00 15/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 4 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 15/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 5 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 15:00 15/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 3 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 15:00 15/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 4 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 15/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 5 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 15:00 15/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
16/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Ván 6 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 16/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 7 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 15:00 16/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 6 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 16/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 7 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 15:00 16/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
17/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Ván 8 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 17/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 8 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 17/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
18/12/2022
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Ván 9 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam 08:00 18/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Ván 9 Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ 08:00 18/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cờ tiêu chuẩn đồng đội nam 09:00 18/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports
Chung Kết Cờ truyền thống đồng đội nam 09:00 18/12/2022 Khu du lịch Quảng Ninh Gate, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Start List Results Reports