Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Đẩy gậy Trên 51 đến 54kg nữ Gold Lai Châu Phàn Mý Loàng
Gold Lai Châu Phàn Mý Loàng
Trên 57 đến 60kg nữ Gold Lai Châu Chẻo Mỹ Khé
Gold Lai Châu Chẻo Mỹ Khé
Trên 63 đến 66kg nam Gold Lai Châu Vàng A Dơ
Trên 66 đến 69kg nam Gold Lai Châu Sùng A Tô
Kéo co 480kg nữ Gold Lai Châu Đèo Thị Phượng
Gold Lai Châu Hà Thùy Trang
Gold Lai Châu Khoàng Minh Tuyết
Gold Lai Châu Lò Thị Cúc
Gold Lai Châu Lò Thị Thanh Hoài
Gold Lai Châu Lù Thị Nguyệt
Gold Lai Châu Lý Chin Mẩy
Gold Lai Châu Phìn Thị Lệ
Gold Lai Châu Tẩn Mẩy Chiêu
Gold Lai Châu Tống Thị Hải
Gold Lai Châu Vàng Thị Nguyệt
Gold Lai Châu Vũ Hồng Anh
520kg nữ Gold Lai Châu Đèo Thị Phượng
Gold Lai Châu Hà Thùy Trang
Gold Lai Châu Khoàng Minh Tuyết
Gold Lai Châu Lò Thị Cúc
Gold Lai Châu Lò Thị Thanh Hoài
Gold Lai Châu Lù Thị Nguyệt
Gold Lai Châu Lý Chin Mẩy
Gold Lai Châu Phìn Thị Lệ
Gold Lai Châu Tẩn Mẩy Chiêu
Gold Lai Châu Tống Thị Hải
Gold Lai Châu Vàng Thị Nguyệt
Gold Lai Châu Vũ Hồng Anh
560kg nam Gold Lai Châu Chẻo A San
Gold Lai Châu Đao Văn Huệ
Gold Lai Châu Đao Văn Thanh
Gold Lai Châu Lò Văn Lộc
Gold Lai Châu Lò Văn Sơn
Gold Lai Châu Lò Văn Tâm
Gold Lai Châu Lý Văn Nghĩa
Gold Lai Châu Pờ Văn Chung
600kg nam Gold Lai Châu Chẻo A San
Gold Lai Châu Đao Văn Huệ
Gold Lai Châu Đao Văn Thanh
Gold Lai Châu Lò Văn Lộc
Gold Lai Châu Lò Văn Sơn
Gold Lai Châu Lò Văn Tâm
Gold Lai Châu Lý Văn Nghĩa
Gold Lai Châu Pờ Văn Chung