Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Karate (4)
Lò Thị Mai Nữ 01/01/2006
Lò Văn Biển Nam 01/01/2000
Quàng Thị Yên Nữ 01/01/2006
Tòng Văn Nam Nam 01/01/2006
Lân sư rồng (14)
Bành Lê Duy Khải Nam 01/01/1900
Châu Ngọc Phúc Nam 01/01/1900
Giang Thông Vũ Chí Nam 01/01/1900
Lê Anh Tuấn Nam 01/01/1900
Lưu Hiểu Long Nam 01/01/1900
Lưu Vĩ Minh Nam 01/01/1900
Ngô Nhựt Linh Nam 01/01/1900
Ngô Nhựt Tâm Nam 01/01/1900
Nguyễn Mạnh Phong Nam 01/01/1900
Nguyễn Trần Khả Biền Nam 01/01/1900
Nguyễn Văn Tài Nam 01/01/1900
Nhâm Quốc Bình Nam 01/01/1900
Tạ Gia Phú Nam 01/01/1900
Trương Nhật An Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên : 18