Ngày 18 / 04 / 2024
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Đẩy gậy (8)
Chẻo Mỹ Khé Nữ 01/01/1900
Hảng Thị Lý Nữ 01/01/1900
Lý A Cộng Nam 01/01/1900
Nguyễn Thái Chấp Nam 01/01/1900
Phàn Mý Loàng Nữ 01/01/1900
Sùng A Tô Nam 01/01/1900
Sùng Thị Chi Nữ 01/01/1900
Vàng A Dơ Nam 01/01/1900
Điền kinh (3)
Lò Thị Mừng Nữ 17/09/2005
Lò Văn Phanh Nam 04/02/2006
Tòng Văn Hoàn Nam 28/03/2005
Kéo co (24)
Chẻo A San Nam 01/01/1900
Đao Văn Huệ Nam 01/01/1900
Đao Văn Thanh Nam 01/01/1900
Đèo Thị Phượng Nữ 01/01/1900
Hà Thùy Trang Nữ 01/01/1900
Khoàng Minh Tuyết Nữ 01/01/1900
Lò Thị Cúc Nữ 01/01/1900
Lò Thị Thanh Hoài Nữ 01/01/1900
Lò Văn Lộc Nam 01/01/1900
Lò Văn Sơn Nam 01/01/1900
Lò Văn Tâm Nam 01/01/1900
Lù Thị Nguyệt Nữ 01/01/1900
Lý Chin Mẩy Nữ 01/01/1900
Lý Văn Nghĩa Nam 01/01/1900
Phìn Thị Lệ Nữ 01/01/1900
Pờ Văn Chung Nam 01/01/1900
Tẩn Mẩy Chiêu Nữ 01/01/1900
Tống Thị Hải Nữ 01/01/1900
Tống Văn Tường Nam 01/01/1900
Vàng Thị Nguyệt Nữ 01/01/1900
Vàng Văn Phương Nam 01/01/1900
Vàng Văn Thanh Nam 01/01/1900
Vàng Văn Tú Nam 01/01/1900
Vũ Hồng Anh Nữ 01/01/1900
Taekwondo (5)
Chu Thị Ngân Nữ 01/01/1900
Hà Thị Tiển Nữ 01/01/1900
Lù Văn Tùng Nam 01/01/1900
Lường Thị Thanh Trang Nữ 01/01/1900
Trần Văn Khánh Nam 01/01/1900
Vật dân tộc (4)
Chang A Lứ Nam 01/01/1900
Đỗ Thế Anh Nam 01/01/1900
Hoàng Văn Thành Nam 01/01/1900
Tăn Láo Lở Nam 01/01/1900
Tổng số vận động viên : 44